Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Uzdrowiskowego „Willa Irena”

Projekt realizowany przez UZDROWISKO „SOLEC-ZDRÓJ” M.Cz.Sztuk Spółka Jawna zakłada kompleksową termomodernizację budynku uzdrowiskowego WILLA IRENA, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz montaż perlatorów.

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększyć energooszczędność, a tym samym ograniczyć zużycie poboru energii oraz zmniejszyć zużycie wody. Wszelkie zmiany w infrastrukturze budynku bazują na zaleceniach przeprowadzonych audytów energetycznych oraz przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej.

Zakładany poziom efektu energetycznego po przeprowadzeniu projektu szacowany jest na poziomie 60,07%. W związku z realizacją operacji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 9,27 MWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 557,87 GJ/rok; spadek zużycia wody – 870 m3/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej – 591,25 GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 34,32 tony równoważnika CO2.

Projekt jest zgodny z celami Osi priorytetowej 3- Efektywna i zielona energia Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, tj. zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim oraz celem Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku, który zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, a mianowicie: poprawa stanu technicznego budynku, zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zwiekszenie efektywnosci energetycznej budynku Uzdrowiskowego Willa Irena | Uzdrowisko Solec Zdrój