Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Tytuł projektu
Budowa sieci ciepłowniczej na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój celem likwidacji indywidualnych kotłowni

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie sieci ciepłowniczej, realizowana będzie w miejscowości Solec-Zdrój, w województwie świętokrzyskim. Głównym celem projektu jest doprowadzenie czynnika grzewczego z nowobudowanego źródła kogeneracyjnego do obiektów zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój, wraz z jednoczesną likwidacją posiadanych węglowych i gazowych kotłowni. Inwestycja obejmuje budowę około 1,35 km nowych sieci cieplnych i przyłączy w technologii preizolowanej. Wybudowana infrastruktura przyczyni się również do zwiększenia redukcji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2 i pyłów, w tym pyłów PM 10).

Zakres rzeczowy i aspekty techniczne

Na inwestycję składają się:

  1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
  2. Przygotowanie projektu budowlanego.
  3. Wybór wykonawcy lub wykonawców projektu.
  4. Budowa sieci ciepłowniczej, wraz z budową przyłączy i węzłów.
  5. Nadzór budowlany.
  6. Informacja i promocja.

Łącznie koszty inwestycji wynoszą: 3 360 360,00 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 2 730 000,00 PLN, a koszty niekwalifikowane wyniosą 630 360,00 PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 2 320 500,00 PLN.

Rury preizolowane dla ciepłownictwa, z wykonywaną fabrycznie zintegrowaną konstrukcją, składają się z rury stalowej przewodowej (rura wewnętrzna w której płynie woda gorąca), izolacji termicznej z pianki poliuretanowej, oraz płaszcza (rura zewnętrzna osłonowa) z polietylenu, chroniącego izolację i rurę przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi i wodą gruntową.

Ponieważ rury preizolowane są układane bezpośrednio w gruncie (nie ma potrzeby budowy kanałów podziemnych) mniejsza jest, w stosunku do rozwiązań tradycyjnych, objętość wykopów, oraz węższy jest pas bezpośrednio zajęty przez infrastrukturę ciepłowniczą. Przygotowanie fabryczne gotowych elementów (standardowe odcinki proste tzw. „sztance” 6 lub 12m) oznacza lepszą izolacyjność (niższe straty ciepła na przesyle). Wbudowany system alarmowy pozwala na bieżące monitorowanie i wcześniejsze lokalizowanie zawilgoceń i zagrożeń (ograniczenie strat ciepła, wycieków i ubytków nośnika, a dzięki temu pozwala na wykonanie prac naprawczych przed wystąpieniem awarii skutkujących nieplanowymi przerwami w dostawie ciepła do Odbiorców.

Opis projektu

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa około 1,35 km sieci ciepłowniczej o średnicy 2x Dn 200/150/125/65/50/32 oraz 10 indywidualnych węzłów cieplnych na terenie Uzdrowiska Solec-Zdrój, od nowobudowanego źródła ciepła (gazowy blok kogeneracyjny) zlokalizowanego na działce nr 679/1 do obiektów zasilanych obecnie z istniejących indywidualnych kotłowni (gazowych i węglowych). Oszacowana moc przyłączeniowa wynosi 3,22 MW. Projektowana sieć ciepłownicza zlokalizowana zostanie w większości w terenach prywatnych należące do Uzdrowiska, w tym częściowo w terenach zielonych, częściowo w pasie drogowym ulicy Daniewskich oraz pod ulicą Kościelną.

Ciepłociąg będzie wykonany w technologii rur preizolowanych wraz z systemem alarmowym. Przewody preizolowane układane będą bezpośrednio w ziemi na podsypce piaskowej. Technologia wykonania rur preizolowanych jest całkowicie nieszkodliwa dla środowiska, a wysoka niezawodność układu wiąże się z długim okresem eksploatacji.

Celem inwestycji jest likwidacja źródeł niskiej emisji oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska (CO2 i pyły), a także wykonanie w miejscowości Solec-Zdrój sieci ciepłowniczej spełniającej definicję efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego, zawartą w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niniejszego projektu, w którym sieć ciepłownicza będzie dystrybuowała w ponad 75% energię cieplną pochodzącą ze źródła wysokosprawnej kogeneracji. Cel ten została także jasno sprecyzowany w Klastrze Energii „Zielona energia w powiecie buskim”.

Zadanie zostanie zrealizowane na działkach nr: 678, 676, 582, 674, 675/1, 673/6, 675/2, 673/1, 76, 75, obręb ewidencyjny 260105_2 Solec-Zdrój, obręb 0007 Solec-Zdrój.

W ramach zadania nastąpi budowa sieci ciepłowniczej o długości około 1,35 km oraz 10 węzłów cieplnych, z jednoczesną likwidacją indywidualnych kotłowni: węglowych i gazowych. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie osiągnięcie następujących rezultatów:

  • Redukcja zużycia energii pierwotnej – 22 931,97 GJ/rok
  • Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery – 701,77 tCO2/rok
  • Redukcja pyłów, w tym pyłu PM10 – 1,18 Mg/rok

Planowana moc zamówiona wybudowanego systemu ciepłowniczego wyniesie: 3,22 MWt, w tym moc zamówiona istniejących odbiorców, zasilanych dotychczas z planowanych do likwidowanych źródeł, wynosi 1,97 MW, co stanowi 61,18%

Wiosenny weekend dla seniora - Uzdrowisko Solec