Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Tytuł projektu
Budowa ciepłowni gazowej „Solec Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW na potrzeby obiektów sanatoryjnych, wraz z obiektami towarzyszącymi

Przedmiotowy projekt polega na budowie elektrociepłowni gazowej, wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, o zainstalowanej mocy cieplnej 3,4 MWt oraz elektrycznej 3,4 MWe, w miejscowości Solec-Zdrój, gmina Solec-Zdrój, województwo świętokrzyskie. W ramach przedmiotowej instalacji produkowana będzie:

 • Energia cieplna w ilości 82 574,73 GJ w postaci ciepłej wody o temperaturze 900C /700C,
 • Energia elektryczna w ilości 26 134,00 MWh i napięciu 15kV i 0,4kV.

Zakres rzeczowy i aspekty techniczne

Na inwestycję składają się:

 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.
 2. Przygotowanie projektu techniczno – budowlanego.
 3. Wybór wykonawcy lub wykonawców projektu.
 4. Budowa budynku elektrociepłowni, w tym:
  a) budynek główny,
  b) budynek rozdzielni,
  c) budynek socjalny, wraz z instalacją sanitarną, woda zimna, co. i cw.
  W ramach zadania wykonane zostaną:
  • niwelacja terenu oraz niezbędne roboty ziemne,
  • budowa kominów, czopuchów i estakad,
  • prace fundamentowe,
  • konstrukcja nadziemna,
  • konstrukcja dachu,
  • roboty budowlane wewnątrz budynku.
 5. Budowa magazynu z wiatą magazynową, w tym:
  • prace fundamentowe,
  • konstrukcja nadziemna
  • konstrukcja dachu,
  • roboty budowlane wewnątrz budynku,
 6. Budowa infrastruktury zewnętrznej:
  • gazociąg średniego ciśnienia,
  • sieć wody zimnej, hydrantowej,
  • przyłącze sanitarne i wody deszczowej drogi wewnętrzne,
  • place utwardzone, zjazd z drogi wewnętrznej, parking,
  • ogrodzenie.
 7. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej, w tym:
  • dostawa, montaż i uruchomienie 4 silników (każdy o mocy 0,851 MW),
  • dostawa, montaż, uruchomienie rozdzielnic,
  • dostawa, montaż, uruchomienie transformatorów,
  • dostawa, montaż, uruchomienie zbiorników olejowych wraz z sygnalizatorami,
  • budowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu,
  • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w kanałach kablowych.
 8. Nadzór budowlany.
 9. Informacja i promocja.
 10. Uruchomienie instalacji.

Łącznie koszty inwestycji wynoszą: 20 415 540,00 PLN brutto, koszty kwalifikowane 16 578 000,00 PLN, dofinansowanie 9 810 080,00 PLN

Biorąc pod uwagę powyższe założenia można stwierdzić, że rezultatami optymalizacyjnymi wynikającymi z realizacji tego projektu będą przede wszystkim:

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu,
 • wykorzystanie energii cieplnej przez cały rok (zimą jako ciepło sieciowe, a latem na cele ciepłej wody użytkowej) – wykorzystanej w basenach uzdrowiskowych,
 • redukcja emisji gazów i pyłów,
 • poprawa lokalnego oraz własnego bezpieczeństwa energetycznego,
 • zwiększenie obciążenia cieplnego w okresie letnim i poprawa efektywności pracy źródła kogeneracyjnego,
 • rozwój lokalnego klastra energii „Zielona Energia w Powiecie Buskim”.