Wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk sp. j. oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywnością zarządzania działalnością leczniczą finansowaną ze środków publicznych

Celem realizacji projektu jest wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp. j. oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania działalnością leczniczą finansowaną ze środków publicznych, co jest zgodne z celem operacyjnym działania 7.1 „Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej”.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja pomieszczenia na serwerownię.
Wykonanie sieci teleinformatycznej.
Zakup sprzętu i licencji.
Szkolenia powdrożeniowe.
Zarządzenie projektem.

Promocja projektu. Koszt całkowity projektu: 678570,66 PLN, koszty kwalifikowalne 648468,77 PLN, dofinansowanie 291810,94 PLN.

Do osiągnięcia przewidziano następujące wskaźniki:

Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] – 4
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 transakcja [szt.] – 4
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 3000
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] – 3000
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] – 4
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] – 1
Liczba utworzonych API [szt.] – 4
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja [szt.] – 4.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 [szt.]- 4
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje publiczne – 300.

Uzdrowisko e Rozwoj | Uzdrowisko Solec Zdrój
Wiosenny weekend dla seniora - Uzdrowisko Solec