Celem realizacji projektu jest wdrożenie systemu informatycznego w Uzdrowisku Solec-Zdrój M. Cz. Sztuk Sp. j. oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej, służących poprawie efektywności zarządzania działalnością leczniczą finansowaną ze środków publicznych, co jest zgodne z celem operacyjnym działania 7.1 „Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej”.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

 1. Przygotowanie dokumetacji projektowej.
 2. Modernizacja pomieszczenia na serwerownię.
 3. Wykonanie sieci teleinformatycznej.
 4. Zakup sprzętu i licencji.
 5. Szkolenia powdrożeniowe.
 6. Zarządzenie projektem.

Promocja projektu. Koszt całkowity projektu: 678570,66 PLN, koszty kwalifikowalne 648468,77 PLN, dofinansowanie 291810,94 PLN.

Do osiągnięcia przewidziano następujące wskaźniki:

 • Przestrzeń dyskowa serwerowni [TB] - 4
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4
 • transakcja [szt.] - 4
 • Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 3000
 • Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] - 3000
 • Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] - 4
 • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.] - 1
 • Liczba utworzonych API [szt.] - 4
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3
 • dwustronna interakcja [szt.] - 4.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 [szt.]- 4
 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje publiczne - 300.

Uzdrowisko e Rozwoj